BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE 1 – KURULUŞ

Genç Parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, Tüzüğü ve Programına göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuş bir siyasi partidir.

Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır. Özel işareti; açık ağızları birbirine bakan hilal biçiminde iki ay, bu iki ayın tam ortasına bir yıldız, altında GENÇPARTİ yazısıdır.

MADDE 2 – AMAÇ

2.1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan ve millet bütünlüğüne sahip çıkmak ve korumak,

2.2.  Toplumun huzuru ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak ve yüceltmek,

2.3. Atatürk ilke ve inkilaplarına sonuna kadar sahip çıkmak ve hayata geçirmek,

2.4. Ekonomik kalkınmada liberal girişimciliği ve ferdi teşebbüs gücünü esas alan ekonomi politikaları geliştirmek, yatırım ve istihdam kapasitesi yüksek, ileri teknolojiyi esas alan, uluslar arası rekabet gücüne sahip bir ekonomik yaratmak,

2.5. Ekonomik kalkınmayı hızlandırarak, işsizlik ve fakirliği ortadan kaldırmak, gelir dağılımındaki bozukluğu gidermek ve fertlerin yaşam standartlarını yükseltmek, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltarak dengeli ve adil bölüşüme dayalı sosyal ve ekonomik bir altyapı oluşturmak,

2.6. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin modern ve gelişmiş Türkiye hedefine bağlı ve üstün ahlaki değerlere sahip, sevgi ve saygı değerleri ile donanmış, çağdaş birer insan olarak yetişmelerini sağlayacak milli eğitim politikalarını geliştirmek,

2.7. Cumhuriyetimizi ve demokratik sisteminizi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak,

2.8. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ve İnsan Hakları Beyannamesinde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetler ile tarihi, milli ve manevi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek,

2.9. Demokratik siyasi platformda uzlaşmacı ve her türlü fikre saygılı olarak, fikirlerin özgürce ifade edilebileceği demokratik bir toplum yaratmak,

2.10. Tüm yurttaşların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak bir sosyal güvenlik sistemini oluşturmak,

2.11. Toplumsal barış ve huzurun hakim kılındığı, vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde sevgi ve saygı ile insan hak ve hürriyetlerinin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir toplum yapısını oluşturmak,

2.12. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda bölgesel ve uluslar arası barışa katkı yapacak güven verici, kişilikli ve istikrarlı bir dış politika uygulamak,

2.13. Bu tüzük ve parti programında yazılı diğer hususları gerçekleştirmek,

MADDE 3 – TEMEL İLKELER

Genç Parti; yukarıda sayılan amaçlara, Yüce Atatürk’ün belirlediği Türk milliyetçiliğinden ve milletimizin tarihi, milli ve manevi değerlerinden alacağı güç ve ilhamla, özgürlükçü demokratik düzen içerisinde ulaşabileceğine inanır.

Bu amaçlara ulaşmada ve bütün faaliyetlerinde her türlü dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle, vatandaşlar arasında ayrım gözetilemeyeceğini kabul eder.

58 sayfadan oluşan Genç Parti Tüzüğü’nün tamamını görüntülemek için tıklayın. (PDF)